นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นฉบับนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ เข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนรวมทั้งเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดกฎเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดการคอร์รัปชั่น และกำหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นและการติดสินบนอย่างสิ้นเชิง 

Visitors: 276,322